Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie w związku z reżimem sanitarnym w czasie pandemii

Bez kategorii
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                         i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Cel procedury
 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci       w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają   w placówce.

Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.

Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

 

Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic/opiekun prawny przed przyprowadzeniem dziecka do placówki dostarcza oświadczenie o nie przebywaniu na kwarantannie, oświadczenie o zapoznaniu się             i zobowiązaniu do przestrzegania procedur oraz regulaminu uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie pandemii.
 2. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

 1. Dzieci są przyprowadzane w godzinach od 6.00 – 8.30.
 2. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Przed wejściem do budynku osoby dorosłe zobligowane są do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki:
 • z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m,
 • kierując się wskazanym wejściem bezpośrednio do szatni dziecka/dzieci, następnie do sali grupy,
 • należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni dzieci oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych dzieci z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania przez Dyrektora Przedszkola.