Deklaracja dostępności

 

Przedszkole publiczne Nr 9 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sloneczna9.pl

Data publikacji strony: 2003-12-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-09-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Na stronie znajdują się dokumenty bez wyraźnej struktury hierarchicznej, zawierające niepoprawnie przygotowane tabele lub będące skanami.
  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
  • dla obrazu nie ma zapewnionej alternatywy w postaci tekstu

W lewym górnym rogu  znajduje się ikona ułatwień dostępu

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-01-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Danilkiewicz, e mail: pp9@miasto.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 462 92 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 9 zlokalizowane jest w Szczecinie przy ulicy Aleksandra Kostki Napierskiego 13.

Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą rygiel zabezpieczający na górze.

Budynek jest dwukondygnacyjny – posiada schody, brak windy.

Aby wejść do budynku wejściem  głównym oznaczonym literą D należy pokonać 5 stopni oraz dwoje drzwi otwieranych ręcznie. Drzwi należy odblokować za pomocą breloka lub dzwoniąc na numer  14. Domofon znajduje się na wysokości 150 cm. Przy wejściu głównym znajduje się łagodny podjazd dla wózków.

Aby wejść do budynku wejściem bocznym należy pokonać 2 stopnie (brak podjazdu) oraz drzwi otwierane ręcznie. Drzwi należy odblokować za  pomocą breloka. Czytnik znajduje się na wysokości 150 cm.

Aby wejść do budynku wejściem administracyjnym  należy pokonać 6 stopni (brak podjazdu) oraz skorzystać z domofonu znajdującego się na wysokości 150 cm. Drzwi otwierane są ręcznie.

Jest możliwość wejścia na teren przedszkola z psem asystującym.

Brak  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak informacji głosowych.

Przedszkole nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.