Regulamin uczęszczania dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie w związku z reżimem sanitarnym w czasie pandemii

Bez kategorii

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                         i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zasady przyjmowania dziecka

 1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego na dziecko.
 2. Rodzic/prawny opiekun zapoznaje sie z opracowanymi procedurami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Rodzic/prawny opiekun składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie kwarantanną w/w osób uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
 4. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci z wszelkimi objawami chorobowymi.
 5. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać, skarżyć się na ból lub wystąpi podwyższona temperatura, to zostanie odizolowane i rodzic musi je niezwłocznie odebrać. Następnego dnia może dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
 6. Jeżeli dziecko ukończyło 4 lata w drodze do i z przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos. Rodzic/prawny opiekun zdejmuje dziecku maseczkę przed przekazaniem dziecka pracownikowi przedszkola. Odbierając dziecko z przedszkola- zakłada maseczkę dziecku.
 7. Zabrania się przynoszenia do przedszkola wszelkich przedmiotów (zabawek, przytulanek, pojemników z napojami i jedzeniem itp.).
 8. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 

Organizacja oddziałów przedszkola

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
 4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie.
 5. W salach znajdują się tylko te przedmioty i sprzęty, które można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.

Wytyczne dla rodziców

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do:
przypominania podstawowych zasad higieny

– dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust,

– często myć ręce wodą z mydłem,

– nie przytulać się, nie podawać ręki na powitanie,

– zasłaniać usta i nos przy kichaniu czy kasłaniu,

 • wyjaśnienia dziecku konieczności zachowania dystansu w kontaktach z rówieśnikami i pracownikami przedszkola,
 • zapoznania dziecka z obowiązującymi środkami ochrony takimi jak: przyłbica, fartuch, maseczka, rękawiczki gumowe.