INTEGRACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Integracja

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”
(Phil Bosmans)

Grupa Integracyjna

W Naszym przedszkolu istnieje oddział integracyjny, jest to grupa „Motylki”, do której uczęszcza dwadzieścioro dzieci w tym trójka z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszyscy bawimy się i uczymy w atmosferze radości, zrozumienia i szacunku dla własnych potrzeb, możliwości ale również ograniczeń.
W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody m.in. elementy metody „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne, „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy, pedagogikę Froebla.
Na samym początku należałoby przybliżyć pojęcie „integracji”. Integracja (od łac. integrare, „scalić”) – w szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego i wszechstronnego rozwoju.
Oznacza to iż dzieci z niepełnosprawnościami w Naszym Przedszkolu mają taką samą szansę rozwoju i nauki pod opieką wykształconych specjalistów, jak dzieci pełnosprawne. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostają włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każde z nich czegoś się uczy od siebie nawzajem. Wszyscy nasi podopieczni odnajdują swoje miejsce w grupie i radzą sobie z czekającymi na nich trudnościami na tym samym poziomie. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.
Dzieci z orzeczeniami mogą korzystać z dodatkowych zajęć specjalistycznych takich jak: rewalidacja, logopedia czy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Zajęcie edukacyjne są nastawione na wspólną naukę w formie zabawy poznawania świata i jego otoczenia. Dzieci współpracują w grupie lub podgrupach. Pomaga im przy tym nauczyciel wychowawca oraz pomoc nauczyciela. W grupie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego (jeden z nauczycieli to również pedagog specjalny) oraz pomoc nauczyciela. Wspólnie dbają oni o wszechstronny i harmonijny rozwój podopiecznych. Pedagog specjalny, poza pracą w grupie, prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi indywidualne zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne i rewalidacyjne w oparciu o różnorodne metody i ich elementy m.in. pedagogikę zabawy, ćwiczenia grafomotoryczne (np. „Wzory i Obrazki” M. Frostig), Programy Aktywności Knillów, muzyko- i arteterapię.
Dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pracują w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, opracowane przez pedagoga specjalnego, we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego i logopedą. Są one tworzone zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami dzieci. Treści programowe, realizowane w grupie integracyjnej oparte są o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, wzbogacone dodatkowo o zagadnienia związane z integracją.
Zajęcia specjalistyczne prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Orzeczeniu o Potrzebie Kształcenia Specjalnego lub Opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych obserwując na co dzień rówieśników:
*zapominają o swoich ułomnościach,
*nabierają większej pewności siebie,
*odnajdują swoje miejsce w środowisku,
*uczą się odważniej patrzeć na świat,
*nawiązują kontakty społeczne.

Opracowały: Anna Choczewska, Agata Podławiak, Marta Pawełoszek