PROCEDURA WYJŚCIA NA PLAC ZABAW

Bez kategorii

Procedura wyjścia na plac zabaw Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie w związku z reżimem sanitarnym w czasie pandemii

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Organizacja wyjścia i pobytu na placu zabaw:

 1. Do wejścia i wyjścia z przedszkola używamy wejścia głównego.
 2. Czas pobytu jednej grupy w ogrodzie przedszkolnym wynosi maksymalnie 40 minut (wyjście jest uzależnione od harmonogramu – załącznik nr 1).
 3. Nauczyciel zobowiązuje się do zawarcia umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo:
 4. a) nakaz utrzymania odpowiedniego dystansu,
 5. b) nakaz korzystania tylko i wyłącznie z wyznaczonych urządzeń,
 6. c) nakaz przebywania tylko na wyznaczonym terenie,
 7. d) nakaz powrotu do przedszkola o wyznaczonej godzinie.
 8. Na terenie placu zabaw dzieci przebywają bez indywidualnych chust grupowych.
 9. Jednocześnie na placu zabaw mogą przebywać – w wyznaczonych miejscach – trzy grupy dzieci: jedna na zielonym terenie (miejsce organizacji przedszkolnych festynów), dwie na dużym placu zabaw ze wskazaniem określonych miejsc tj.: bieżnia, samochód, domek, mała zjeżdżalnia. Pozostałe elementy placu zabaw zostają wyłączone z możliwości użytkowania.
 10. Osoba wyznaczona przez dyrektora PP Nr 9 dokonuje zabezpieczenia za pomocą taśmy wyłączonych z zabawy elementów placu zabaw.
 11. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym (na zielonym terenie) dozwolone jest korzystanie z wybranego sprzętu sportowego (piłki, piłki do skakania, skakanki). Za dezynfekcję sprzętu sportowego odpowiada wyznaczona osoba z personelu niepedagogicznego wskazana przez intendenta. Nauczyciel jest zobowiązany do odłożenia sprzętu sportowego na wyznaczone miejsce – do kosza umieszczonego przy schodach do pomieszczenia z narzędziami ogrodowymi (po lewej stronie wejścia głównego).
 12. W sytuacji zgłoszenia nauczycielowi przez dziecko potrzeby fizjologicznej, nauczyciel zobowiązany jest wrócić z całą grupą do przedszkola.
 13. Po zakończonej zabawie na placu zabaw należy bezzwłocznie udać się wejściem głównym do placówki.
 14. W przypadku nagłego wypadku z udziałem dziecka obowiązuje odpowiednia procedura    PP Nr 9 z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i ochrony zdrowia
 15. Po opuszczeniu placu zabaw przez poszczególne grupy następuje dezynfekcja elementów placu zabaw przez osobę wyznaczoną przez intendenta PP Nr 9 – zgodnie z organizacją pracy pracowników PP Nr 9 na dany dzień.
 16. Z placu zabaw dzieci korzystają tylko pod opieką nauczyciela.
 17. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice niezwłocznie opuszczają teren placówki.