Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc luty 2021

Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c luty 2021;

w zakresie wychowania zdrowotnego i ruchowego będziemy;

 • Doskonalić umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych ćwiczeniach.
 • Doskonalić celność poprzez rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu.
 •  Kształtować prawidłową postawę ciała poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Doskonalić i rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnych prac: plastycznych i konstrukcyjnych
 •  Doskonalić precyzyjność rysowania po śladzie.
  w zakresie wychowania społeczno-emocjonalnego będziemy:
 • Rozwijać odporność emocjonalną w sytuacjach zwycięstwa i porażki.
 • Rozpoznawać i nazywać emocje (np. scenki darmowe, literatura, ilustracje).
 • Zwracać uwagę na wartości znaczenia przyrody dla człowieka.
 • Doskonalić umiejętność podejmowania właściwych decyzji.
  w zakresie edukacji językowej będziemy ;
 • Doskonalić słów fonematyczny.
 • Utrwalać poznane litery.
 • Poszerzać umiejętności językowe poprzez zabawy z rymami.
 • Doskonalić umiejętność czytania prostych tekstów.
 • Poznawać litery: „B,b”, „N,n”.
 • Doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową poprzez wykonywanie zadań i ćwiczeń w książkach i kartach pracy.
 • Doskonalić pamięć odtwórczą poprzez naukę wiersza i piosenki.
 • Wdrażać do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 • Pracować z językowym materiałem Montessori ( różowym, niebieskim i zielonym).
  w zakresie edukacji matematycznej będziemy:
 • Rozwijać logiczne myślenie poprzez dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym ( kalendarze, zegary , monety).
 • Posługiwać się znakami matematycznymi tj.  +, =  oraz rozwiązywać proste zadania z ich wykorzystaniem ( tablica dodawania).
 • Rozwijać zainteresowania figurami geometrycznym pracując z komodą geometryczną – materiał Montessori.
 • Dostrzegać różnorodność figur geometrycznych w otoczeniu
 • Doskonalić umiejętność klasyfikowania i segregowania figur według wielkości, kształtu, koloru.

w zakresie wychowania kosmicznego będziemy:

 • Rozszerzać wiadomości o dinozaurach na podstawie prehistorycznej linii czasu.
 • Dostrzegać naprzemienność dnia i nocy oraz nazywać pory dnia.
 • Zapoznawać z fazami księżyca.
 • Utrwalać nazwy miesięcy w kolejności ich występowania.
  w zakresie edukacji artystycznej będziemy:
 • Doskonalić poczucie rytmu.
 • Doskonalić umiejętności rytmizowania tekstu oraz śpiewu poznanej piosenki.
 • Poszerzanie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności manualnych.
 • Doskonalić umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalić umiejętności posługiwania się technikami rysunkowo – graficznymi (świecą, kredkami, drewnianymi, pastelami, węglem).