ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

Świetliki

 

CELE OGÓLNE:

– doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy grafomotorycznej

– rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter 

kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim

budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski, i co robią bliscy, aby było nam z nimi dobrze 

kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności dla dziadków

wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem krótkich tekstów opartych na poznanych literach

doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek przy różnych okazjach

– wdrażanie do poprawnego posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy)   

   

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– określa charakterystyczne cechy dla danej pory roku oraz zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z jej zmianą, wykonuje obserwacje przyrodnicze i pogodowe w trakcie prowadzenia kalendarza pogodowego

– zna obraz graficzny liter „B” i „b”( wielkiej i małej , pisanej o drukowanej)

– dokonuje analizy głoskowej, syntezy sylabowej, określa miejsce głoski „b” w wyrazie

– dobiera do pary wyrazy z taką samą sylabą końcową

– współpracuje z rówieśnikami, przestrzega zasad

– rozumie szkodliwość hałasu dla słuchu i zdrowia człowieka i zwierzęcia

– zna zapis graficzny liczby 9

– eksperymentuje, dokonuje pomiaru długości                                                                             – zna dyscypliny sportów zimowych

 – określa pogodę i charakterystyczne zjawiska dla aktualnej pory roku na podstawie obserwacji zanotowanych w kalendarzu pogody                                                                                – rozpoznaje i nazywa drukowane i pisane litery „C” i „c”, odczytuje krótkie wyrazy

utworzone z poznanych liter, tworzy i przekształca wyrazy

– stara się myśleć i postępować z empatią wobec osób starszych

– rozpoznaje i nazywa małą i wielką literę „n”, odczytuje krótkie wyrazy zawierające literę ,,n” i inne poznane litery, czyta proste wypowiedzi

– reaguje na zmiany metrum, śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych

– określa położenie głoski „n” w wyrazach, wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

– wykonuje niespodziankę dla babci i dziadka

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych

– tworzy różne projekty plastyczne z wykorzystaniem własnej wyobraźni, pomysłowości, inwencji twórczej

– rozpoznaje i nazywa literę „r” wielką i małą (pisaną i drukowaną)

– doskonali sprawność grafomotoryczną