Komunikaty

Procedura III

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dziecka COVID-19 w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) nauczyciel poprzez wewnętrzny telefon informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora.
3. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wyznaczony przez dyrektora  pracownik przedszkola, który zabiera dziecko do pomieszczenia izolacji.
4. Wyznaczony pracownik  zakłada sprzęt ochronny( kombinezon, rękawice, przyłbica, maseczka).
5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze, włączniki, uchwyty. 
6. Pracownik na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka i co 15  min sprawdza temperaturę dziecka i zapisuje informacje na karcie dziecka (założona karta informacyjna stanu zdrowia dziecka w izolacji w związku z Covid 19).
7. Dyrektor telefonicznie o zaistniałej sytuacji powiadamia najpierw rodzica, następnie sanepid.
8. Stacja sanitarno - epidemiologiczna ustali, czy w konkretnym przypadku należy wdrożyć dodatkowe procedury, do których przedszkole musi się dostosować.
9. Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
10. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio  z pokoju izolacji
11. Przed odbiorem rodzice składają podpis na karcie informacyjnej  stanu zdrowia dziecka w izolacji w związku z Covid 19. 
12. Dyrektor przedszkola informuje pracowników i rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem u dziecka.
13. Osobom, które przebywały w przedszkolu w tym samym czasie, co osoba podejrzana o zakażenie zaleca się stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
14. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica  wzywamy karetkę, przekazujemy informację o stanie dziecka Ratownikowi.
15. Prosimy Ratownika o informację, do którego szpitala zostanie dziecko przewiezione.
16. Powyższą informację przekazujemy rodzicom.
17. Po konsultacji lekarskiej rodzic informuje dyrektora o dalszym postępowaniu z dzieckiem.
18. Dziecko może wrócić do przedszkola po przebytej chorobie tylko po przekazaniu przez rodzica zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.