Zamierzenia edukacyjne w Naszych Grupach - WRZESIEŃ

CZEGO UCZYMY SIĘ W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU WRZEŚNIU

GR I "SKRZATY"

Dziecko:

 • Stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi
 • Poznaje przedszkole
 • Rozpoznaje swój znaczek
 • Stara się rozpoznawać i nazywać własne uczucia
 • Podaje swoje imię i poznaje imiona dzieci z grupy
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Odpowiada na proste pytania
 • Opowiada treść obrazków
 • Powtarza proste rymowanki
 • Łączy w pary logicznie pasujące do siebie obrazki
 • Podejmuje próby przeliczania elementów
 • Używa liczebników głównych
 • Rozumie i stosuje pojęcia wielkości: mały – duży
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Nazywa i wskazuje części ciała
 • Wykonuje ćwiczenia regulujące oddech
 • Wykonuje prace plastyczne: rysuje, maluje
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Buduje z klocków proste konstrukcje
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki owoców
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dary jesieni
 • Rozumie, że jedzenie owoców i warzyw jest korzystne dla zdrowia
 • Wie, jak wygląda jeż, zdobywa informacje na jego temat
 • Odczuwa satysfakcję z wykonanej pracy
 • Używa zwrotów grzecznościowych
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych
 • Uczestniczy w zabawach z okazji "Pasowania na przedszkolaka"

GR. II "MOTYLKI"

Dziecko:

 1. Potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem.
 2. Zachowuje się zgodnie z zasadami, bawi się bezpiecznie i zgodnie z rówieśnikami.
 3. Słucha opowiadania, odpowiada na pytania związane z treścią.
 4. Sprząta zabawki po skończonej zabawie.
 5. Prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania.
 6. Jest sprawne ruchowo.
 7. Dzieli słowa na sylaby.
 8. Potrafi zapamiętać słowa piosenki.
 9. Przelicza w zakresie do 5.
 10. Zna zasady bezpieczeństwa na ulicy i chodniku, zna numery alarmowe.
 11. Rozpoznaje niektóre znaki drogowe.
 12. Rozpoznaje i nazywa niektóre drzewa i ich liście oraz owoce.
 13. Potrafi wycinać nożyczkami.
 14. Nazywa i opisuje wybrane warzywa.
 15. Maluje farbami utrzymując się w konturach.
 16. Śpiewa piosenkę i klaszcze rytmicznie.

GR. III "PROMYCZKI"

We wrześniu ,,Promyczki,, zapoznały się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu oraz ćwiczyły umiejętność  chodzenia w parach. Poznaliśmy nowych kolegów i koleżanki, z którymi miło spędzamy czas. Nasze ,,Promyczki,, doskonalą umiejętność kolorowania obrazków kredkami – zwracamy uwagę na prawidłowy chwyt pisarski, a po skończonej pracy wiemy, że trzeba odłożyć rzeczy na swoje miejsce.

GR. IV "BIEDRONKI"

Dziecko:

 1. Odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.
 2. Potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem.
 3. Sprząta zabawki po skończonej zabawie.
 4. Wymienia ustalone zasady zachowania.
 5. Wyraża i naśladuje emocje.
 6. Próbuje znaleźć rozwiązanie na postawione pytanie.
 7. Uczestniczy w zabawach ruchowych, utrzymuje równowagę.
 8. Bawi się bezpiecznie i zgodnie z rówieśnikami.
 9. Rysuje swój portret.
 10. Współpracuje w parze.
 11. Prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania.
 12. Dba o porządek w miejscu pracy.
 13. Przyporządkowuje ubiór do pory roku.
 14. Formułuje dłuższe wypowiedzi.
 15. Rozpoznaje i nazywa niektóre drzewa, ich liście oraz owoce.
 16. Umie poprawnie wykonać ćwiczenie graficzne.

GR. V "ŚWIERSZCZE"

Dziecko:

 • Zna otoczenie, zasady zachowania się i bezpieczeństwa
 • Zna imiona i upodobania innych dzieci
 • Współpracuje z drugą osobą i odczuwa radość ze wspólnej zabawy
 • Potrafi dbać o ład i porządek
 • Odczuwa empatię w stosunku do słabszych i potrzebujących opieki
 • Dostrzega znaczenia tolerancji w relacjach między ludźmi
 • Potrafi otwarcie mówić o swoich pragnieniach i potrzebach
 • Czuje się bezpieczne i akceptowane w grupie rówieśniczej
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach podnoszących sprawność aparatu mowy
 • Liczy zgodnie z poznanymi prawidłowościami w dostępnym dla siebie zakresie
 • Uczestniczy w proponowanych zabawach i grach ruchowych oraz gimnastycznych: rzuca, chwyta i toczy przybory, czworakuje, podskakuje

GR. VI "TĘCZOWE RYBKI"

W miesiącu wrześniu będziemy doskonalić sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw. Przypominamy o przestrzeganiu zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie. Będziemy kształtować umiejętność słuchania i obserwowania, oraz nabywać umiejętność formułowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. Będziemy doskonalić kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do znoszenia różnych niepowodzeń i porażek. 
 
GR. VII "PSZCZÓŁKI"
 
W miesiacu wrzesień, będziemy pracować nad rozwijaniem takich kompetencji dzieci jak:
- doskonalenie  czynności samoobsługowych w tym: zawiązywanie sznurowadeł, składanie ubrań, składanie serwet,
- przypomnienie zasad obowiązujących w naszej sali podczas tzw. "pracy wolnej",
- samodzielne i bezpieczne organizowanie sobie czasu wolnego,
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo -ruchowej podczas wypełniania zadań graficznych w kartach pracy i podczas pracy z materiałem rozszerzającym wykonywanym przez nauczyciela,
- poprawne trzymanie narzędzi pisarskich,
- nazywanie i wyrażanie swoich uczuć
- formułowanie dłuższych wypowiedzi, posługiwanie się pełnymi zdaniami,
- rozróżnianie głosek na początku, w środku i na końcu w wybranych, prostych fonetycznie słowach,
- rozpoznawanie niektórych znaków drogowych,
- bezpieczne przechodzenie przez ulicę , 
- ocenianie cech przedmiotów za pomocą rożnych zmysłów,
- liczenie w dostępnym dla każdego dziecka zakresie, układanie przedmiotów  w szeregi lub rzędy,
- rozumienie potrzeby korzystania ze świeżego powietrza - uczestniczenie w zabawach i grach sportowych z elementem współzawodnictwa,
- przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń na podwórku przedszkolnym,
- zachęcanie do spożywania owoców i warzyw.
 
GR. VIII "PLASTUSIE"

- Dzieci przypominają sobie zasady dobrego przedszkolaka, utrwalają zwroty grzecznościowe.

- Integrujemy grupę poprzez wspólne zabawy i pląsy

- Dzieci poznają budowę oraz wartości odżywcze owoców, bawiąc się i pracując w kącikach Freblowskich.

- Klasyfikują, tworzą zbiory, dzielą wyrazy na sylaby.

- Dzieci poznają warzywa.

- Rozwiązują łamigłówki.

- Poznają kształty koło/owal

- Dzieci przeliczają i układają rytmy z darów jesieni.

- Uczestniczą w zabawach sensorycznych z darami jesieni.

GR. IX "STOKROTKI"

Dziecko:

1.  Poznaje i integruje się z grupą rówieśniczą oraz nauczycielkami.
 
2.  Przestrzega zasad panujących w przedszkolu.
 
3.  Poznaje podstawowe zasad korzystania z placu zabaw

 4. Zgodnie bawi się w małych grupach, dzieli się zabawkami, przestrzenią do zabawy;

 5  Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.

6. Bierze udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach.

GR. X "ŻABKI"

Dziecko:

- współtworzy zasady i rozumie konieczność ich przestrzegania
- współdziała z dziećmi w zabawie
- porusza się przy muzyce i do muzyki
- słucha opowiadania
- wypowiada się na dany temat
- rozróżnia podstawowe figury geometryczne
- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
- wykonuje prace plastyczne i techniczne
- wie,jak przygotować sałatkę owocową
- wie,jak wygląda i czemu służy sygnalizator dla pieszych
- posługuje się nożyczkami
- uczestniczy w zabawach logopedycznych
- kreśli linie
- wypowiada się na temat ulubionych książek
 
GR. XI "ŚWIETLIKI"
 
Dziecko:
 
– ustala i przestrzega zasad kodeksu grupowego

- potrafi wymienić dni tygodnia

– zna podstawowe zasady w ruchu drogowym

– potrafi współpracować w grupie rówieśniczej

– rozpoznaje elementy charakterystyczne dla danej pory roku

– doskonali sprawność grafomotoryczną

– rozumie pojęcia dotyczące następstw czasowych

– szereguje elementy zgodnie z podaną instrukcją

- utrwala wiedzę dotyczącą pierwszych oznak nadchodzącej jesieni                                                                                       

– ubiera się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych                                                            

 – bezpiecznie uczestniczy w zabawach ruchowych

– słucha i odtwarza muzykę, muzykuje z użyciem instrumentów                                   

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem

– rozpoznaje cyfry                                                                                                                                   

 – rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na zadany temat

wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych

– określa kierunki i ustala położenie przedmiotów względem własnej osoby

– szanuje emocje swoje i innych osób

– przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie

 
GR. XII "TYGRYSKI"
 
Dziecko:

- poznaje nową salę oraz inne pomieszczenia znajdujące się na terenie przedszkola,

- zna treści wierszy i piosenek,

- zna odpowiedzialną rolę dyżurnych oraz rodzaje dyżurów,

- zna nazwę przedszkola,

- zna swój adres domowy,

- zna imiona kolegów z grupy .

- potrafi współdziałać w grupie,

- poprawnie korzysta z przyborów do zajęć plastycznych , wycina nożyczkami, poprawnie trzyma narzędzie pisarskie,

- bezpiecznie bawi się na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym,

- potrafi opowiedzieć, w jaki sposób spędziło wakacje.

zna podstawowe zasady ruchu drogowego,

- zna niektóre znaki drogowe,

- śpiewa oraz recytuje wiersze i piosenki,

- zna sygnalizację świetlną,

- prawidłowo przechodzi przez ulicę.

- potrafi rozpoznać i nazwać owoce,

- zna charakterystyczne cechy nowej pory roku,

- potrafi rozpoznać drzewa owocowe,

- potrafi rozpoznać owoce za pomocą różnych zmysłów,

- zna zasadę higienicznego spożywania owoców,

- zna napisy do globalnego czytania,

- próbuje wyróżnić głoskę w nagłosie.